Bestuur

Het bestuur van de Driester wordt gevormd door Scholengroep IJsselrijk. De lokale Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit 5 leden van de 'vereniging een school met de Bijbel in Kamperzeedijk'. 

Christelijk Kindcentrum De Driester te Kamperzeedijk valt onder een vereniging met de naam ‘Vereniging een School met de Bijbel’. Deze vereniging is opgericht op 21 januari 1914.

 

De vereniging heeft als doel: De oprichting en de instandhouding van basisschool De Driester te Kamperzeedijk met als grondslag Christelijk onderwijs. In praktische zin draagt de vereniging zorg voor de bemensing van de Raad van Toezicht, die de bestuurder controleert. De bestuurder wordt benoemd door de Stichting IJsselrijk. Onze vereniging participeert in Stichting IJsselrijk.

 

Iedereen die zich betrokken voelt bij school kan zich aanmelden om lid te worden van deze vereniging. Dit kunnen zowel ouders zijn, als grootouders, inwoners van de Kamperzeedijk of mensen die onze school een warm hart toedragen.

 

Als lid van de vereniging wordt u jaarlijks uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Dit is niet verplicht. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau, krijgt u inzicht in de jaarrekening en kunt u het bestuur / Raad van Toezicht bevragen op het gevoerde beleid. Ook heeft u dan stemrecht voor het eventueel (her)benoemen van (nieuwe) leden van de Raad van Toezicht en over eventuele statutenwijzigingen.

 

De vereniging heeft haar statuten bij de notaris vast laten leggen. Onderstaand ziet u artikel 1 als basis van de vereniging. Mocht u de gehele statuten in willen zien, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat: tamaravahl@ijsselrijk.nl
Artikel 1
1. De naam van de vereniging is: “Vereniging een School met de Bijbel”. Zij is gevestigd te Kamperzeedijk, gemeente Zwartewaterland.
2. De grondslag van de vereniging is de Heilige Schrift naar de verklaring der Gereformeerde Kerken, vervat in de Belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van Dordrecht.
3. De vereniging stelt zich ten doel: de oprichting en de instandhouding van één of meer scholen voor primair onderwijs.
4. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts met alle wettige middelen, die het gestelde doel dienstig zijn.

 

Het lidmaatschap kost € 12,-- per jaar. Indien u lid wilt worden kunt u het aanmeldingsformulier invullen en inleveren bij het secretariaat: Tamara Vahl, Oostermaat 25, Kamperzeedijk of via email: tamaravahl@ijsselrijk.nl

Aanmeldformulier vereniging .pdf

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT