Visie

De visie die we hieronder beschreven hebben geeft richting aan onze schoolontwikkeling. Het is een beeld wat we neerzetten over hoe we over 3 tot 4 jaar op de Driester werken. In de jaarplannen, waarin we werken aan de ontwikkeling van onze school, werken we structureel aan het bereiken van onze visie. 

Op CNS De Driester zijn we enthousiast over leren. We leren kinderen in een veilige schoolomgeving de basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen, helpen kinderen bij het ontdekken van hun talenten en willen hen door dat alles heen in aanraking laten komen met God. 

Voor optimaal leren is betrokkenheid van leerlingen, leraren en ouders van essentieel belang. We werken vanuit zichtbaar doorgaande leerlijnen. Voor rekenen, taal en lezen werken we zoveel mogelijk vanuit gepersonaliseerd leren. Leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling. We maken leerlingen bewust van hun ontwikkeling en leren hen eigenaar te zijn van hun leerproces. Instructies zijn van goede kwaliteit.  Door dit alles heen, maar zeker ook door Bijbelverhalen, liederen en vieringen komt onze christelijke identiteit tot uitdrukking. 

Concreet betekent dit dat we ons de komende jaren bezig houden met:

- het ontwikkelen en invoeren van leerlingportfolio’s.
- het verbeteren van de weektaken.
- het invoeren van Snappet voor rekenen.
- het zicht krijgen op en stevig neerzetten van doorgaande leerlijnen voor de hoofdvakken.
- het optimaliseren van analyses en interventies voor zorgleerlingen.
- het borgen van de methodiek PAD. 
- het thema leren zichtbaar maken. 
- een kwaliteitscultuur nodig waarin leraren van en met elkaar leren. 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT