Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daarom staan we open voor positief kritische opmerkingen, onder het motto: ‘Een klacht is een gratis advies’.

We hanteren daarbij de eenvoudige, Bijbelse stelregel dat ouder(s) / verzorger(s) bij problemen allereerst contact opnemen met de betrokken groepsleerkracht. Mocht het overleg tussen ouder(s) / verzorger(s) en leerkracht niet bevredigend verlopen, dan kan de directie erbij betrokken worden. Pas als de zaak dan nog niet opgelost kan worden, wordt het aan het bestuur voorgelegd. Leidt ook dit overleg niet tot overeenstemming, dan staat de weg naar de klachtencommissie open.

Het indienen van een klacht

Een door de directie, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag ontvangen klacht, wordt in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit direct wenst, of in de loop van de afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtencommissie.

Indien de klacht naar het oordeel van de directie, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag betrekking heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit wordt de klacht doorgezonden naar de klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon

Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken, kunt u zich onder andere tot een externe vertrouwenspersoon wenden. Zijn/haar naam en adres vindt u achter in onze schoolgids. U kunt uw klacht met hem/haar bespreken, waarbij gekeken wordt of zij/hij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt naar de klachtencommissie.

Door samen te werken aan een veilige school voor leerlingen en leerkrachten, ouder(s) / verzorger(s) en betrokkenen hoeven we hopelijk geen gebruik te maken van deze regeling.

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld

Mevr. C. Doelemans

0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Klachtencommissie Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO) (op werkdagen van 9.00-12.00uur)

Postbus 907

2270AX Voorburg.

Tel:030-2306037