Onze grondslag

CNS ‘De Driester’  is een school die uitgaat van ‘Vereniging een school met de Bijbel’ te Kamperzeedijk. Het is een vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, wat o.a. inhoudt dat de school wordt bezocht door leerlingen van diverse kerkelijke richtingen. De vereniging wordt in grote mate gevormd door de ouders / verzorgers van de leerlingen die lid zijn geworden en daardoor blijk hebben gegeven in te stemmen met de grondslag van de school en de hieruit  geformuleerde statuten.

Het jaarverslag 2015/2016 van de vereniging vindt u hier.

De grondslag heeft als uitgangspunt de Bijbel, naar de verklaring der Gereformeerde Kerken, vervat in de belijdenisgeschriften: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Vanuit deze grondslag wordt aan de identiteit vorm gegeven. U merkt dit in de praktijk van elke dag bij het godsdienstonderwijs, in de dagelijkse omgang met elkaar, in de keuze van en omgang met het lesmateriaal, in het benoemingsbeleid van het onderwijzend personeel, in de momenten van bezinning en in relatie tot het toelatingsbeleid van leerlingen.

De school is aangesloten bij  ‘Federatie Veluwezoom en IJsselstreek’